office@spsa.ro +(4) 0758 877 480

Politica de confidențialitate GDPR

Notificare privind protecția datelor cu character personal

Acest document explică de ce și când vă colectăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiții de siguranță și care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu o asemenea prelucrare conform legii.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că scopurile și condițiile prelucrării datelor personale conform prezentei notificări vi se aplică în privința tuturor datelor personale furnizate Școlii postliceale sanitare APRENDIS  (denumită în continuare „Școala”), în legătura cu inițierea unei relatii contractuale cu Școala sau privind o relație contractuală existentă, în cadrul navigării pe site-ul Școlii, în legătură cu procesarea cererii dumneavoastră de înscriere (efectuată prin completarea de către dumneavoastră a formularelor de înscriere existente pe site), sau cu procesarea cererilor dumneavoastră efectuate prin alte aplicații de suport.

Cu excepția situației în care Școala vă informează expres cu privire la alte scopuri și condiții particulare aplicabile într-o situație anume (prin intermediul informațiilor, formularelor și documentelor puse la dispozitie, sau a clauzelor contractuale redactate în vederea inițierii raporturilor juridice de școlarizare), vă aducem la cunostință că, prin oferirea de date cu caracter personal prin intermediul formularelor sau altor documente subsecvente, disponibile în cadrul unei relații contractuale cu Școala, sau în legătura cu procesarea cererii dumneavoastră/executarea contractului școlarizare, sunteți informat prin prezenta cu privire la scopurile și conditiile prelucrării datelor personale ți că datele urmează să fie prelucrate de către Societate, în condițiile menționate în prezenta notificare.

Datele cu caracter personal pe care Școala le prelucrează sunt în principal cele oferite de dumneavoastră în cadrul interactionării cu Școala (inclusiv prin contactarea noastră pe website-ul Școlii, telefonică, sau prin intermediul unor rețele de socializare cum ar fi Facebook).

Școala va putea de asemenea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, să efectueze orice verificări și/sau să obtină informații despre dumneavoastră de la orice instituție competentă, registru public, arhivă, bază de date electronică sau terț abilitat, deținător de astfel de informații. Atunci când legea impune consimțămțntul dumneavoastra, verificarea și/sau obținerea de informații se va efectua numai pe baza consimțământului dumneavoastră în acest sens.

1. Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale operatorului

Operatorul datelor este Școala postliceală sanitară APRENDIS, societate cu raspundere limitata inregistrata in Romania, avand sediul in social in Mun. Iași, Blv. Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr. 67, Blc. C3, Et. 2, inregistrata la Registrul Comertului din Iași sub nr. J22/1150/2008, identificata prin cod unic de inregistrare 23677741, tel: +40758-877-480, e-mail: office@aprendis.ro.

2. Date de contact ce pot fi folosite pentru solicitări referitoare la date cu caracter personal

În cadrul operatorului, orice solicitări în legatură cu protecția datelor cu caracter personal pot fi făcute folosindu-se următoarele date de contact: Sediul operatorului din Blv. Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr. 67, Bl. C3, Et. 2, precum și telefon+40758-877-480, sau e-mail: office@aprendis.ro. Dacă aveți întrebări sau sugestii/sesizări ori doriti să vă exercitați vreunul dintre drepturile pe care le aveți cu privire la protecția datelor în calitate de persoana vizată, vă rugăm să ne contactați, folosind datele de contact de mai sus. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, pentru a vă identifica în mod corespunzător în vederea răspunderii la solicitare, este posibil să vă solicităm documente sau informații suplimentare. Toate solicitările vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă, și în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Școala poate: (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii.

3. Scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării

 3.1 Scopurile prelucrarii În calitate de potențial client, cursant, elev, beneficiar real al serviciilor oferite, împuternicit sau reprezentant legal/conventional (desemnat în scris sau prin alt mod), Școala vă colectează, utilizează si divulgă datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

3.1.1 Verificarea identității și facilitarea începerii, desfășurării, continuării sau încetării relației contractuale ce face obiectul cererii/ contractului de școlarizare, mai precis, pentru procesarea și comunicarea de oferte privind serviciile Școlii sau cele intermediate de Școală conform solicitării clienților sau potențialilor clienți, contractarea și furnizarea de servicii de educație, furnizarea de răspunsuri la cererile individuale ale clientilor, inclusiv a aspectelor ce țin de management, planificare, organizare și încetarea contractului;

3.1.2 Procesarea cererii privind prestarea serviciilor de educație, respectiv a proceselor administrative si de suport legate de furnizarea serviciilor solicitate, furnizarea efectiva a serviciilor solicitate, efectuarea de operatiuni in vederea asigurarii participarii elevilor la programele de învățământ, efectuarea de operatiuni in vederea sustinerii examenelor de absolvire de către elevi, efectuarea de operatiuni in vederea obtinerii si emiterii diplomelor de absolvire.

3.1.3 In legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare intocmirii unei tranzactii judiciare sau extrajudiciare, obtinerea de consultanta juridica si facilitarea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor noastre contractuale si legale;

3.1.4 Gestionarea si pregatirea de registre si rapoarte in scopuri interne, de control sau audit intern, dupa caz; 3.1.5 Colectarea oricaror feluri de debite si recuperarea creantelor datorate Școala, nascute ca urmare a prestarii serviciilor de formare profesionala sau avand alta natura juridica;

3.1.6 Indeplinirea obligatiilor legale privind transmiterea de date către Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean din Iași, precum si către alte autoritati si/sau institutii, agentii sau alte organisme publice, in cazul carora se impune divulgarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale aplicabile serviciilor de pregatire si formare profesionala;

3.1.7 Gestiune contabila, administrativa si economico-financiara, in vederea organizarii si conducerii contabilitatii financiare si gestionarii clientilor si a serviciilor contractate;

3.1.8 Indeplinirea obligatiilor legale ale Școala privind arhivarea documentelor si informatiilor;

3.1.9 Luare masurilor necesare conform legii de cunoastere a clientelei, prevenirea si combaterea spalarii banilor, precum prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism;

3.1.10 Cooperarea cu autoritatile relevante in aplicarea legii si in cadrul cercetarilor efectuate;

3.1.11 Conformarea cu oricare reguli, legi si reglementari, coduri sau practici, regulamente ori directive aplicabile Școala;

3.1.12 Efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice;

3.1.13 In scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea legata de marketing), pentru evaluarea nevoilor dumneavoastra si furnizarea de recomandari cu privire la tipuri de servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastra, pentru crearea de servicii cu un grad cat mai inalt de satisfactie, respectiv gestionarea clientilor si a evaluarii cresterii gradului lor de satisfactie, pentru transmiterea de comunicari legate de evenimentele organizate de către Școală, noi servicii ale Școalii, stiri, activitati ale Școlii, in vederea introducerii si oferirii de servicii noi, intelegerii cat mai bune a comportamentului clientilor, a preferintelor si tendintelor pietei si a revizuirii, dezvoltarii si imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor noastre.

3.2 Temeiul legal al prelucrarii

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor fi prelucrate de către Școală, dupa caz, pe baza:

3.2.1 Nevoii de executare a contractului de școlarizare si procesarii cererii de furnizare de servicii de educație cu privire la o anumita specializare (inclusiv pentru a formula oferte sau a face demersuri, la cererea dumneavoastra, inainte de incheierea unui contract), in scopurile indicate la punctele 3.1.1 – 3.1.6 de mai sus;

3.2.2 Necesitatea indepliniri unei obligatii legale care ii revine Școalii, in scopurile indicate la punctele 3.1.6 – 3.1.11 de mai sus;

3.2.3 Intereselor legitime, mai precis interesul Școlii de a-si desfasura activitatea educațională cu bună credință, în conformitate cu standardele și reglementările legale aplicabile în privința asigurării calității educației, cu respectarea reglementărilor interne și a celor ce țin de relatiile cu clienții, în scopurile indicate la punctele 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9 – 3.1.12 de mai sus;

3.2.4 Consimțământul, mai exact, pe baza consimțământului explicit al dumneavoastă, în scopurile indicate la punctul 3.1.13 de mai sus;

4. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

4.1 Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor persoane, cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Școlii, care au acces/necesită acces la aceste informații în contextul serviciilor lor și a cazurilor în care Școala trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare prin transmiterea datelor unor autorități, agenții sau alte organisme publice, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal.

4.2 În cadrul operațiunilor de prelucrare, pentru scopurile menționate mai sus (dupa caz), vom divulga date personale către anumite persoane fizice sau juridice (destinatari), astfel încat, spre exemplu, respectivii destinatari să ne poată furniza servicii necesare prestării serviciilor contractate de dumneavoastră sau conexe operațiunilor de prelucrare ori să ne îndeplinim obligații legale sau contractuale în scopurile mentionate mai sus, după caz, după cum urmează:

 • Agenți, contractori, furnizori de servicii care asigură serviciile operaționale ale Școlii, precum telecomunicații, IT, plăți, prelucrare date, stocare, arhivare, marketing și publicitate, servicii aferente asistenței pentru clienți sau alte servicii către Școală.
 • Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean din Iași, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.);
 • Orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale (care pot include orice fuziune, achizitie sau oricare cesiune sau vânzare de bunuri) ce implică Școala și/sau activele sale;
 • Consilieri profesioniști precum experti, contabili, auditori sau avocați;
 • Autorități relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritățile și/sau agențiile responsabile cu aplicarea legii, la nivel local sau internațional, pentru a ne conforma oricăror directive, regulamente, legi, reguli, ghiduri, reglementări sau scheme emise sau administrate de oricare dintre acestea, în măsura în care sunt aplicabile Școlii;
 • Oricare altă persoană față de care ne-ați autorizat să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

5. Transferul către terte tari si masuri de siguranta

În functie de locatiile in care se afla serverele colaboratorilor Școalii sau ale imputernicitilor sai, pe care vor fi stocate datele, sau de locul in care se afla anumiti destinatari ai datelor, este posibil ca anumite date personale sa fie transferate, dupa caz, in alte state membre ale Uniunii Europene, sau ale Spatiului Economic European.

De asemenea, este posibil ca in cazul in care legea impune expres sau in cazul in care este necesar pentru indeplinirea de către Școală a contractului, respectiv a obligatiilor asumate fata de dumneavoastra, anumite date personale sa fie transferate către Statele Unite ale Americii (spre exemplu, in cazul in care in vederea notificarii cursantilor cu privire la data, ora si locul desfasurarii cursului pentru care acestia au solicitat si contractat in prealabil serviciile noastre, este necesara introducerea adreselor de e-mail ale cursantilor inscrisi la cursul respectiv în aplicația oferită de rackspace). In acest sens, va recomandam sa accesati si urmatoarea adresa: https://www.rackspace.com/information/legal/privacystatement , pentru a lua cunostinta de conditiile de prelucrare a datelor de către acest furnizor special al Școalii.

In situatia in care, cu titlu exceptional, suplimentar fata de cele prevazute mai sus, in vederea executarii unui contract si/sau a unor obligatii asumate fata de terti, Școala efectueaza din proprie initiativa sau la initiativa unui tert, un transfer de date cu caracter personal ce va afecteaza sau priveste, intr-un stat tert, vor fi implementate masuri de protectie determinate in situatia unui astfel de transfer, iar dumneavoastra veti fi notificati in consecinta.

6. Perioada stocarii datelor/Criteriile determinarii perioadei de stocare

6.1 Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile contractuale asumate fata de dumneavoastra, mai precis pentru o perioada egala cu perioada stabilita de cerintele legale de pastrare a informatiilor aplicabile in domeniul învâțământului preuniversitar, al legislatiei aplicabile educatiei si formarii profesionale si al standardelor ocupationale existente, precum si al altor legi, reglementari si/sau prevederi specifice normelor aplicabile pentru asigurarea calitatii educatiei si in general, in acest sector.

Dupa prelucrarea/procesarea cererii, Școala este indreptatita sa prelucreze in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada aferenta termenului de prescriptie a eventualelor drepturi sau obligatii, conform normelor procedurale impuse de legislatia romana civila si/sau penala.

6.2 Școala va desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat este necesar. Prin urmare, Școala va putea dispune periodic stergerea anumitor date/categorii de date (spre exemplu, in masura in care stocarea acestora nu mai este necesara pentru scopurile in care au fost colectate sau pentru indeplinirea obligatiilor legale ce tin de arhiva Școalii si arhivarea documentelor financiar-contabile justificative, etc.)

6.3 Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele, luam in calcul durata contractuala, pana la executarea/expirarea obligatiilor contractuale, precum si termenele de arhivare. Astfel, Școala va stoca datele cu caracter personal, dupa caz, pentru o perioada de:

 • minim 5 ani de la data incetarii relatiei contractuale, pentru datele cu caracter personal incluse in contractul de școlarizare, anexele acestuia si documentele aferente incheierii, executarii si incetarii acestuia (catalogul de notare pe parcursul anilor de studiu, registre matricole și alte documente de studiu), aceasta fiind perioada de pastrare a acestui tip de documente conform reglementarilor aplicabile;

6.4 In situatia in care sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie folosite in scopuri de marketing direct, va informam ca perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 2 ani. Prelucrarea va inceta imediat ce va exercitati dreptul de opozitie sau va retrageti consimțământuluiul (dat fiind ca aceste prelucrari se intemeiaza exclusiv pe consimțământuluiul dumneavoastra). Vom desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat sunt efectiv necesare. 

7. Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata, cu privire la datele cu caracter personal 

Dreptul de acces

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

 • contestați exactitatea datelor – restricționarea se va aplica pentru o perioadă care să îi permită Școlii să verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • Școala nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, iar dumneavoastra i le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • v-ati opus din motive legate de situatia particulara in care va aflati impotriva prelucrarii intemeiate pe interesul legitim al Școlii, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor prelucrari – restrictionarea se va aplica pentru o perioada care sa ii permita Școlii sa verifice daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimțământuluiul dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanță sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

Dreptul la rectificare

Aveti dreptul de a obtine de la Școală, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveti dreptul de a obtine din partea Școlii stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care exista unul dintre urmatoarele motive:

Pentru mai multe detalii cu privire la politicile Școlii postliceale Aprendis, taxele de școlarizare și prodecura de înscriere vă rugăm să ne contactați.